Riddersvik Trädgårdsstad, Hässelby

Västkuststugan AB vann i samarbete med Innovation Properties  och arkitektbyrån Ahlqvist & Almqvist en tidig markreservation för uppförande av radhus i blivande Riddersvik Trädgårdsstad.

Området som föreslås bebyggas utgörs till största delen av mark som tidigare varit odlingsmark (trädskola, lantbruk). Det avgränsas i norr av Lövstavägen som föreslås få delvis ny sträckning med nya vägkorsningar och gång- och cykelvägar. I söder och väster sträcker sig gamla trädalléer till Riddersviks Gård som är kulturhistoriskt värdefull och ska bevaras.

Bostadshus:
Radhus

Arkitekt:
Ahlqvist & Almqvist
www.ahlqvist-almqvist.se