visningshus Öland VästkustStugan

Ordlista bygga hus

Ordlista när man ska bygga hus

Vi har satt ihop en kortfattad ordlista som innehåller vanliga termer och begrepp relaterade till att bygga hus. Ordlistan är avsedd att hjälpa till att förstå och kommunicera inom byggbranschen. Nedan finner ni förklaringar på uttryck som kan vara användbara i samband med planering, konstruktion och färdigställande av ett husprojekt.

Vanliga frågor om att bygga hus

A

Arbetshandlingar

Arbetshandlingar är de dokument och ritningar som används som en grund för att utföra byggnadsprojekt och fungerar som en kommunikationskanal mellan olika aktörer i byggprocessen, såsom arkitekter, ingenjörer, entreprenörer och hantverkare. Genom att använda arbetshandlingar kan man säkerställa att byggnaden byggs enligt de tekniska specifikationer och krav som är fastställda i ritningar, beskrivningar och specifikationer.

Arbetsritning

Detta kan vara arkitektritningar, konstruktionsritningar, VVS-ritningar, el-ritningar och andra specialiserade ritningar som beskriver olika aspekter av byggnadens utformning och konstruktion. Ritningarna innehåller detaljerade tekniska illustrationer och mått som används av entreprenörer och hantverkare för att genomföra byggnadsarbeten på plats.

Arkivritningar

Arkivritningar är viktiga för att behålla en historisk dokumentation över byggnadens konstruktion och installationer. De kan användas för att underlätta framtida underhåll, reparationer, ombyggnader eller för att tillhandahålla teknisk information vid försäljning eller överlåtelse av fastigheten. De fungerar också som en referens för att förstå byggnadens konstruktion och layout om behov uppstår i framtiden.

Avrop

Avrop innebär att man gör en konkret beställning från leverantörer eller entreprenörer för att få de material, produkter eller tjänster som behövs för att slutföra byggprojektet. Har man valt totalentreprenad innebär det således att man beställer huset enligt de avtal man har skrivit.

Avtal

När man bygger hus innebär kontrakt eller avtal den skriftliga överenskommelsen mellan köparen (beställaren) och entreprenören (byggföretaget) som reglerar villkoren och skyldigheterna för båda parter under byggprocessen. Kontraktet eller avtalet fungerar som en juridiskt bindande överenskommelse och syftar till att skydda både köparens och entreprenörens intressen. Avtalet innehåller bl.a. byggbeskrivning, byggtid, betalningsvillkor, ändringar och tillägg, garantier, Force majeure, bygglovsansvar och tvistlösning.

B

Belysningsritningar

En belysningsritning är en teknisk ritning som används inom för att visa placeringen och layouten av olika belysningsenheter i en byggnad eller ett rum. Belysningsritningen visar vanligtvis placeringen av lampor, armaturer och annan belysningsutrustning på olika delar av byggnaden, såsom tak, väggar och golv.

Besiktning

Besiktning är en genomgång som utförs vid entreprenadavtal för att kontrollera och konstatera att huset uppfyller ställda krav.

Besiktningsman

En besiktningsman är oftast en byggnadsingenjör eller motsvarande med byggnadsteknisk bakgrund som har goda kunskaper om entreprenadjuridik och teknik i olika typer av husbyggen. Besiktningsmannens roll är att vara en opartisk granskare som undersöker att arbetet är fackmässigt gjort. (Källa: Gar-Bo)

Betalningsplan

Inom husbyggnationen innebär en betalningsplan att betalningar för byggprojektet fördelas över tid baserat på specifika delmål i byggprocessen.

Biarea – BIA

Biarea avser den del av byggnaden som används för biändamål, det vill säga utrymmen som inte används för boende eller arbete. Det kan inkludera utrymmen som garage, förråd, teknikrum, tvättstuga, källare, vind eller liknande utrymmen som inte räknas till den primära boendeytan.

Boarea – BOA

Boarea eller boyta är den del av byggnaden som är avsedd för boende. Det inkluderar alla utrymmen som används för bostadsändamål, såsom sovrum, vardagsrum, kök, badrum och liknande utrymmen som är avsedda för att bo i. Boarean inkluderar även eventuella inomhuskorridorer, trapphus och liknande utrymmen inom den privata bostadsenheten.

Bruksarea (BRA)

Bruksarea är en term som används för att beskriva den totala användbara ytan av en byggnad eller en våning. Det innefattar både BOA och BIA. BRA inkluderar alla inomhusytor som är tillgängliga för användning, både för boendeändamål och för biändamål.

Bruttoarea (BTA)

Bruttoarea avser den totala ytan av en byggnad, inklusive alla inomhusytor samt ytor för gemensamma utrymmen och tekniska installationer. BTA inkluderar alla områden oavsett om de är användbara eller ej, såsom tjockleken på väggar och pelare, trappor, korridorer, och andra delar av byggnaden.

Bygganmälan

En bygganmälan är en formell ansökan som görs till den ansvariga myndigheten, vanligtvis kommunen, för att informera om och få tillstånd för att utföra vissa byggnadsarbeten eller förändringar på en befintlig byggnad. Det ger myndigheten möjlighet att bedöma om arbetet följer gällande byggregler, planbestämmelser och andra rättsliga krav.

Byggarea

Byggyta avser den markyta där en byggnad eller anläggning kan placeras eller uppföras. Det är den faktiska ytan på marken som används för byggändamål.

Bygghandling

Handlingar som ligger till grund för Byggnadsnämnds beslut, oftast bestående av ansökningsblanketter, ritningar över den tänkta byggnationen samt nybyggnadskarta. Bygghandlingarna används för att kommunicera och förmedla information mellan olika parter inblandade i byggprocessen, såsom arkitekter, ingenjörer, entreprenörer och byggföretag.

Byggherre

Byggherre är den person eller organisation för vilken ett byggnadsprojekt genomförs. Arbetet kan utföras antingen i byggherrens egen regi eller genom olika typer av entreprenadupphandling.

Byggherreansvar

Byggherrens ansvar för eventuell skada på grannfastighet. Risken kan täckas genom en speciell ansvarsförsäkring.

Bygglov

Bygglov är ett skriftlig tillstånd från Byggnadsnämnden som krävs för att genomföra olika typer av byggprojekt, såsom nybyggnation, tillbyggnad eller ändringar av befintliga byggnader och anläggningar.

Bygglovsansökan

En bygglovsansökan är en formell ansökan som lämnas in till den ansvariga myndigheten, vanligtvis kommunen, för att få tillstånd att genomföra ett specifikt byggprojekt.

Varje kommun har en förtyckt blankett som i många fall går att skriva ut från kommunens hemsida.

Bygglovshandlingar

Den samlade dokumentationen som krävs för att ansöka om bygglov för ett byggprojekt. Det inkluderar ritningar, tekniska beskrivningar, specifikationer och eventuella tillhörande handlingar som behövs för att beskriva och planera byggprojektet i enlighet med gällande regler och krav.

Bygglovsritningar

Ritningar och tekniska dokument som ingår i en bygglovsansökan och visar detaljer och specifikationer för ett byggprojekt, inklusive planritningar, fasadritningar, sektioner och andra viktiga element som behövs för att bedöma och godkänna bygglovet.

Byggnadsbeskrivning

En detaljerad beskrivning av det hus som ska byggas, inklusive specifikationer för material, konstruktion och utformning.

Byggnadshöjd

Byggnadshöjden räknas till skärningen mellan fasadplanet och ett plan som med 45 graders lutning inåt byggnaden berör byggnadens tak. Byggnadshöjden mäts utifrån medelmarknivån.

Om marknivån är oregelbunden vid byggnaden behöver du räkna ut medelvärdet på marknivån för att kunna räkna ut byggnadshöjden.

Byggnadsnämnden

Byggnadsnämnden är en kommunal myndighet som ansvarar för att tillämpa och handha byggregler och bestämmelser inom sitt geografiska område. Dess huvudsakliga uppgifter inkluderar att behandla och fatta beslut om bygglovsansökningar, utföra tillsyn av byggprojekt för att säkerställa efterlevnad av regler och bestämmelser, och hantera ärenden relaterade till plan- och bygglagen. Byggnadsnämnden spelar en viktig roll i att främja säkerhet, kvalitet och hållbarhet inom byggsektorn och säkerställer att byggprojekt genomförs enligt gällande lagar och föreskrifter.

Byggplatsmöte

Ett planerings- och samordningsmöte på byggplatsen.

Byggritningar

Byggritningar är tekniska ritningar som används för att beskriva och dokumentera olika aspekter av ett byggprojekt.

Byggsamråd

Innan byggstarten kallar Byggnadsnämnden till ett byggsamråd. Vid detta möte bör du som byggherre ha anlitat en kvalitetsansvarig (KA) som också närvarar. Under mötet diskuteras de krav som du som byggherre måste uppfylla enligt Plan- och Bygglagen (PBL). Syftet är att säkerställa att byggnadsarbetena genomförs i enlighet med gällande lagar och bestämmelser. Det är lämpligt att ha med en kvalitetsplan för bygget vid detta tillfälle.

Byggtid

Angivande av den förväntade tidsramen för byggprojektet, inklusive startdatum och färdigställandedatum.

C

D

Detaljplan

Med detaljplan får kommunen reglera användningen av mark- och vattenområden. Kommunen kan använda en detaljplan för att pröva om ett område är lämpligt för bland annat bebyggelse. Det gäller till exempel både när det ska byggas nytt och när bebyggelse ska förändras eller bevaras. Detaljplanen ska redovisa allmänna platser, kvartersmark och vattenområden och gränserna för dessa. (Källa Boverket)

Drift- och skötselanvisningar

Drift- och underhållsinstruktioner är de dokument som lämnas till användararen eller ägaren av fastigheten när entreprenaden är klar. De visar hur byggnaden ska underhållas och skötas. Drift- och underhållsinstruktioner finns vanligtvis för bygg, el, vvs och ventilation.

E

Egenkontroll

Egenkontroll, inom byggbranschen, hänvisar till en process där den ansvariga parten utför kontroller och bedömningar på sitt arbete för att säkerställa att det uppfyller kraven och kvalitetsstandarderna. Egenkontroll är en viktig del av kvalitetssäkringen i byggprojekt och syftar till att minimera fel och brister samt att säkerställa att byggnadsarbetet utförs enligt gällande regler och föreskrifter.

Entreprenad

Åtagande att utföra arbete eller byggnation åt en beställare. En entreprenad omfattar normalt arbete och material.

Entreprenadformer

Olika sätt att organisera och strukturera entreprenadavtal, såsom totalentreprenad, generalentreprenad och delad entreprenad.

Entreprenadupphandling

Processen att välja en entreprenör för ett specifikt bygg- eller konstruktionsprojekt. Entreprenader kan upphandlas genom olika metoder, såsom öppen anbudsförfrågan, förfrågan till utvalda entreprenörer eller förhandlingar med en entreprenör.

Entreprenör

En entreprenör är en person eller ett företag som åtar sig att utföra ett arbete eller en tjänst enligt ett entreprenadavtal. Entreprenören ansvarar för att samordna och leda arbetet, anskaffa material och resurser, hantera arbetsstyrkan och säkerställa att kvalitetsstandarder uppfylls.

E-ritning

Fördelarna med e-ritningar inkluderar möjligheten att snabbt och enkelt redigera och uppdatera ritningar, dela dem elektroniskt med andra och lagra dem digitalt för enkel åtkomst och arkivering. E-ritningar kan även vara mer miljövänliga genom att minska behovet av papper och fysiska kopior.

F

Fasadritning

En fasadritning är en typ av teknisk ritning eller skiss som visar utseendet och utformningen av en byggnads fasad, det vill säga dess exteriöra sida. Fasadritningen innehåller byggnadens höjd, bredd, proportioner, fönster, dörrar, fasadbeklädnad, taklinjer etc.

Fastighetskarta

Karta som anger fastighetens gränser samt läns- samfällighets- och kommungränser.

Force majeure

Bestämmelser för hur oförutsedda händelser, som naturkatastrofer eller strejker, ska hanteras och om de påverkar byggprojektet.

Färdigställandeförsäkring

När ni ska bygga hus behöver ni ett färdigställandeskydd. Det innebär en säkerhet för er om företaget ni ska bygga hus med går i konkurs under projektets gång. Med en färdigställandeförsäkring kan ni känna er trygga under hela byggtiden. Med VästkustStugan AB får ni ett 10-årigt konsumentskydd med färdigställande- och nybyggnadsförsäkring. Ni får dessutom 1 års husbyggarförsäkring vid byggnation i Sverige.

Förhandsbesked

För att bygga hus krävs alltid bygglov. När ni planerar att bygga hus kan ni först söka förhandsbesked. Förhandsbeskedet är ett sätt för er att tidigt få reda på om det överhuvudtaget är möjligt att bygga på just den plats som ni tänkt er. Ni ansöker om förhandsbesked hos kommunens byggnadsnämnd.

G

Geoteknisk undersökning

För att veta markförutsättningarna för byggnationen av ert hus så behöver ni ha ett geotekniskt utlåtande kring er tomt. Syftet med en geoteknisk undersökning är att fastställa jord-, berg och grundvattenförhållanden.

Grundarbeten

Grundarbeten inom husbyggnation avser de förberedande åtgärder och konstruktioner som utförs för att skapa en stabil och säker grund för huset. Det är en viktig del av byggprocessen och vanligtvis ett av de första stegen att genomföra innan själva byggandet av husets struktur påbörjas.

Grundläggning

Processen att bygga en stabil grund för huset, vanligtvis genom att gjuta en betongplatta eller gräva och gjuta grundmurar.

Grundritning

En grundritning inom husbyggnation är en teknisk ritning som visar en översiktlig plan över husets grundläggande layout och dimensioner. Det är en grundläggande ritning som används för att visualisera och planera placeringen av olika rum, väggar och byggnadsdelar på marknivå.

H

Husleverans

Med husleverans menar man att husets olika delar (storblock, takstolar, material etc.) levereras till byggplatsen där huset sedan monteras.

I

Inflyttningsfärdigt

Inflyttningsfärdigt betyder att en byggnad eller ett hus är helt klart för att en person eller familj ska kunna flytta in och börja använda det. (synonymt med nyckelfärdigt)

Installationsritningar

Installationsritningar är tekniska ritningar som används för att visa och specificera placeringen och anslutningen av olika installationssystem i huset. (Här ingår VVS-, el- och data-, kommunikationsritningar.)

J

K

KA

Certifierad person som ska se till att kontrollplanen följs, vara med vid det tekniska samrådet, besiktningar och andra kontroller samt skriva ett utlåtande som ska vara underlag för byggnadsnämndens slutbesked.

Kontrakt

När man bygger hus innebär kontrakt eller avtal den skriftliga överenskommelsen mellan köparen (beställaren) och entreprenören (byggföretaget) som reglerar villkoren och skyldigheterna för båda parter under byggprocessen. Kontraktet eller avtalet fungerar som en juridiskt bindande överenskommelse och syftar till att skydda både köparens och entreprenörens intressen. Avtalet innehåller bl.a. byggbeskrivning, byggtid, betalningsvillkor, ändringar och tillägg, garantier, Force majeure, bygglovsansvar och tvistlösning.

Kontrollbesiktning

Kontrollbesiktning innebär att en oberoende besiktningsman eller -kvinna utför en granskning och kontroll av ett byggprojekt för att säkerställa att det följer gällande lagar, regler, standarder och kontraktsenliga förpliktelser. Kontrollbesiktning kan utföras på olika stadier av byggprocessen och syftar till att säkerställa kvaliteten, säkerheten och överensstämmelsen med förutbestämda krav och specifikationer.

Kontrollplan

En kontrollplan beskriver de kontroller som byggherren ska göra och vem eller vilka som ska utföra kontrollen. Kontrollplanen bestäms i samband med startbeskedet. Kontrollen kan utföras av dig, av de entreprenörer du anlitar eller av en certifierad sakkunnig, så kallad kontrollansvarig.

K-ritning

K-ritning står för konstruktionsritning. K-ritningar beskriver och förklarar hur en specifik del av en byggnad är konstruerad. På k-ritningarna framgår dimensionerna och materialet på själva byggnaden. Vanligtvis så behöver du inte k-ritningar fram tills du har det tekniska samrådet med kommunen.

Kvalitetsansvarig

Certifierad person som ska se till att kontrollplanen följs, vara med vid det tekniska samrådet, besiktningar och andra kontroller samt skriva ett utlåtande som ska vara underlag för byggnadsnämndens slutbesked.

Köksritning

Teknisk ritning som visar den planerade layouten av köket. Köksritningen är skalenlig och visar olika element och detaljer i köket så som placering av skåp, bänkskiva, diskmaskin, kyl och frys, diskho samt fönster och dörrar.

L

Lantmäteri

Lantmäteriet är en myndighet som har till uppdrag att säkra ägandet av fastigheter, tillgängliggöra geodata i samhället och lägga grunden för en fungerande samhällsekonomi. Vi har också ansvar för att leda digitaliseringen av samhällsbyggnadsprocessen. (Källa: Lantmäteriet)

Leverantörer

Leverantörer är personer, företag eller organisationer som förser andra företag eller individer med varor eller tjänster. Inom byggbranschen kan leverantörer vara företag som tillhandahåller material, utrustning, verktyg eller andra produkter som behövs för att genomföra ett byggprojekt.

Lägeskontroll

Lägeskontroll är en kontroll av att en nybyggnad, tillbyggnad eller annan anläggning är placerad på rätt ställe. Kontrollen visar om byggnadens storlek, mått, form, läge i plan och höjd stämmer med bygglovsbeslutet eller startbeskedet.

M

Markarbeten

Exempel på markarbeten är schaktning, dränering, grävning för avlopp och vatten, även elanslutning och dagvatten kan ingå. Återfyllnad som gör marken stadigare under grunden kan också ingå och då brukar man vanligtvis använda grus.

Markentreprenörer

Markentreprenören ansvarar för att utföra olika uppgifter relaterade till marken på byggplatsen. Det kan inkludera schaktning, dränering, grundläggning, terrassering och marknivellering. Dessutom kan de hantera hantering av dagvatten, anlägga vägar och parkeringsplatser samt utföra grävningsarbeten för avlopp och vattenledningar.

Marklov

Marklov avser tillståndet som krävs för att genomföra byggnationen på en viss markplats. Marklov reglerar och beviljar användningen av marken för byggändamål och säkerställer att byggprojektet är förenligt med gällande lagar och bestämmelser.

Monteringsfärdigt husmaterial

Monteringsfärdigt husmaterial är byggmaterial som är färdigt att monteras och installeras på plats under byggprocessen för att konstruera ett hus.

M-ritningar

M- ritningar omfattar schaktningsritningar, VA- ritningar och markplaneringsritningar för markarbeten.

Måttritning

Ritning som visar måtten och dimensionerna av ett objekt eller en konstruktion.

Måttritning

Ritning som visar måtten och dimensionerna av ett objekt eller en konstruktion.

N

Nockhöjd

Med nockhöjd menas takkonstruktionens högsta del.

Nybyggnadsförsäkring

Nybyggnadsförsäkring ingår i när du köper hus av oss. Försäkringen gäller i 10 år och omfattar skydd för skada på grund av fel i arbete och material, samt fel som lett till följdskada etcetera.

Nybyggnadskarta

En karta som visar fastighetens exakta mått, läge, gränser för byggrätt, fastighetsbeteckningar, servitutgränser, befintliga byggnader, höjdkurvor, hägnader, eventuella fornminnen, anslutningspunkt för VA, angränsande gator etcetera. Obligatoriskt underlag till situationsplanen när man ansöker om nybyggnation av en- eller flerbostadshus etcetera.

Nyckelfärdigt

När man pratar om nyckelfärdigt hus menar man oftast att huset är färdigställt både utvändigt och invändigt, inklusive alla nödvändiga byggnads-, installations- och inredningsarbeten. Det inkluderar grundläggande faciliteter och funktioner som väggar, tak, golv, VVS-system, elsystem, kök och badrum. Det finns ingen juridisk term som heter ”nyckelfärdigt”.

O

Områdesbestämmelser

Regler och riktlinjer som styr användningen och utvecklingen av ett specifikt geografiskt område, inklusive byggnaders utformning, markanvändning, grönområden, parkering och andra faktorer som påverkar områdets utseende och funktion.

OVK

Förkortning för obligatorisk ventilationskontroll.

Syftet med OVK är att visa att inomhusklimatet är bra och att ventilationssystemen fungerar. Kontrollen ska göras av en certifierad kontrollant. Kontrollanten ska också ge förslag till hur energiåtgången kan minskas för ventilationen, utan att det ger en sämre inomhusmiljö.

P

Planritning

En planritning är en ritning över hur ett våningsplan är uppdelat. Planritningen visar rummens funktion, kök, sovrum, vardagsrum, wc, badrum, allrum etcetera. samt hur stora de är. Planritningen visar var fönster och dörrar sitter, hur våningsplanet är konstruerat och vad som är installerat, så som vitvaror och VVS. Planritningar är vanligtvis ritade i skala 1:100.

Projektering

Planering och förberedelse av själva byggprojektet innan man börjar bygga.

Projektledare

Projektledarens roll är att planera, organisera och övervaka alla aspekter av byggprocessen när man bygger ett hus. Projektledaren är ansvarig för att samordna och styra olika aktörer och resurser för att se till att projektet genomförs i enlighet med budget och tidsplan.

Pålning

Grundförstärkning med pålar som drivs ner i marken tills de når en stabil grund. Pålning används vanligtvis när marken är instabil, särskilt i områden med lera.

Q

R

Relationsritningar

Ritning som visar det verkliga utförandet av en byggnad eller anläggning. De ändringar som blev gjorda under byggtiden ritas in i de ursprungliga handlingarna.

Rumskomplettering

Material som bidrar till färdigställande av ett rum som till exempel lister, smygbrädor, socklar, foder, fönsterbrädor och golvbeläggning.

S

Samordning

När man talar om samordning när man bygger hus syftar det på processen att organisera och koordinera olika aktiviteter, entreprenörer och resurser för att säkerställa en smidig och effektiv byggprocess. Det handlar om att planera och kommunicera mellan olika aktörer, som arkitekter, entreprenörer, underentreprenörer, leverantörer och byggherren, för att säkerställa att alla delar av byggprojektet utförs i rätt ordning och i enlighet med överenskomna tidplaner, kvalitetsstandarder och byggföreskrifter.

Samråd

Samråd innebär att ge berörda parter och allmänheten tillgång till information om ett projekt eller planeringsförslag. Det kan inkludera att tillhandahålla dokument, ritningar, beskrivningar och andra relevanta material för att underlätta förståelsen av projektet.

Schaktning

Schaktning betyder att man formar jorden och forslar bort den jord som inte behövs. Det är väsentligt för att få fram en plan yta som det sedan går att bygga på. Markarbetet är också betydelsefullt för att skapa en yta för kablar, dräneringsrör och VA-ledningar.

Sektionsritning

En sektionsritning visar en genomskärning (snitt) av byggnaden från sidan.

Situationsplan

En situationsplan är en handling som upprättas i samband med ny- eller ombyggnad av byggnader. Den är en del av underlaget vid ansökan om bygglov och visar vad byggherren planerar att göra.

Skala

Skala används för att kommunicera proportionerna och dimensionerna i en ritning eller modell på ett enhetligt sätt. Vanligtvis anges skalan som en bråkdel eller förhållande mellan ritningens eller modellens storlek och verkliga storleken. Vi ritar våra ritningar i skalan 1:100 vilket betyder att varje centimeter på ritningen motsvarar 100 centimeter i verkligheten.

Slutbesiktning

Under en slutbesiktning undersöker en certifierad och opartisk besiktningsman om de som byggt huset har gjort arbetet på ett korrekt sätt och att du fått det som står i kontraktet.

Slutbevis

Slutbevis får man när byggnaden är klar och dessa tre krav är uppfyllda:
1. Byggherren har visat att alla krav som gäller för åtgärderna enligt lovet, startbeskedet, kontrollplanen eller beslut om kompletterande villkor är uppfyllda.
2. Byggherren har visat att en klimatdeklaration har lämnats in till Boverket om en sådan krävs eller har gjort sannolikt att det inte behöver upprättas en klimatdeklaration.
3. Byggnadsnämnden inte har funnit skäl att ingripa med tillsyn.
(Källa Boverket: https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/lov–byggande/byggprocessen/slutbesked/)

Sockelhöjd

Sockelhöjd hänvisar till höjden på en byggnads eller strukturs sockel, vilket är den delen av byggnaden som ligger direkt på marken. Sockelhöjden mäts vanligtvis från marknivån till överkanten av sockeln.

Stadsbyggnadskontor

Stadsbyggnadskontoret, eller ibland kallat Stadsbyggnadsförvaltningen, är en offentlig institution eller avdelning inom en kommun eller stad som ansvarar för planering, hantering och genomförande av stadens fysiska utveckling och bebyggelse.

Stommontering

Husets bärande element prefabriceras och monteras på byggplats. Det inkluderar resning, riktning av ytterväggsblock, stomme till bärande innervägg, gavelspetsar, takkupor och takstolar.

Stomresning

Stomresning, även kallat stommontering eller stomuppförande, är en term som används inom byggbranschen för att beskriva processen att resa och montera den grundläggande strukturen eller stommen för en byggnad.

Strandskydd

Strandskyddet gäller vid alla stränder vid havet, insjöar och vattendrag oavsett storlek och läge. Det sträcker sig normalt 100 m från strandkanten både upp på land och ut i vattnet. Länsstyrelsen kan utöka strandskyddet upp till 300 meter, om det behövs för att säkerställa något av strandskyddets syften. Du hittar strandskyddsreglerna i 7 kap. 13–18 h §§ miljöbalken. Kontakta din kommun om du vill veta mer om strandskyddet i ett visst område.

T

Tillverkningsritningar

Tillverkningsritningarna är specifika elementritningar, till exempel på prefabricerade väggar.

Tilläggsbeställning

Tilläggsbeställning är åtgärder som beställs eller måste läggas till utanför den ursprungligen avtalade entreprenaden. Kallas även ÄTA. (ändring, tillägg, avgående)

Totalhöjd

Byggnadens höjd totalt

I totalhöjden ingår även de delar som skjuter upp över nocken, till exempel skorstenar.

U

Underentreprenörer

En underentreprenör är ett företag som utför en begränsad del av arbetet åt en huvudentreprenör eller totalentreprenör.

V

VA-ritningar

Ritningar för vatten och avlopp.

VVS

VVS är en förkortning för vatten, värme och sanitet.

VVS-ritningar

Ritningar som visar placeringen och kopplingarna av rörledningar, vattenförsörjningssystem, avloppssystem, värmesystem, ventilationssystem och andra VVS-komponenter i en byggnad. De kan också inkludera information om ventiler, pumpar, värmeväxlare och andra enheter som är involverade i VVS-installationerna.

XYZÅ

Ä

ÄTA

Förkortning för tilläggsbeställning och står för (åtgärder som beställs eller måste läggas till utanför den ursprungligen avtalade entreprenaden) ändring, tillägg, avgående.

Ö